Từ tháng 12-2020 đến tháng 12-2021

CH ĐỀ QUN LÝ CHT LƯỢNG

A1

Nhận thức về Quản Lý Chất Lượng

02 ngày – 2.400.000 VND

A2

Am hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

02 ngày – 2.400.000 VND

A3

Quản lý rủi ro trong Hệ thống Quản lý Chất Lượng

02 ngày – 3.000.000 VND

A4

Kỹ thuật đánh giá căn bản

dành cho ĐÁNH GÍA VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG ISO 9001

02 ngày – 3.000.000 VND

A5

Kỹ thuật đánh giá nâng cao

dành cho ĐÁNH GÍA VIÊN TRƯỞNG HỆ THỐNG ISO 9001

Chương trình dạy học theo tài liệu Audit Guide của AFNOR CERTIFICATION

03 ngày – 6.000.000 VND

CH ĐỀ QUN LÝ MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN

B1

Nhận thức về Quản Lý Môi trường Thiên nhiên

02 ngày – 2.400.000 VND

B2

Am hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

02 ngày – 2.400.000 VND

B3

Quản lý rủi ro trong Hệ thống Quản lý Môi trường 

02 ngày – 3.000.000 VND

B4

Kỹ thuật đánh giá căn bản

dành cho ĐÁNH GÍA VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG ISO 14001

02 ngày – 3.000.000 VND

B5

Kỹ thuật đánh giá nâng cao

dành cho ĐÁNH GÍA VIÊN TRƯỞNG HỆ THỐNG ISO 14001

Chương trình dạy học theo tài liệu Audit Guide của AFNOR CERTIFICATION

03 ngày – 6.000.000 VND

CH ĐỀ QUN LÝ CHT LƯỢNG ĐỜI SNG LAO ĐỘNG

C1

Nhận thức về Quản Lý An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động

02 ngày – 2.400.000 VND

C2

Am hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018

02 ngày – 2.400.000 VND

C3

Quản lý rủi ro trong Hệ thống Sức Khỏe và An Toàn Lao Động

02 ngày – 3.000.000 VND

C4

Kỹ thuật đánh giá căn bản

dành cho ĐÁNH GÍA VIÊN NỘI BỘ HỆ THỐNG ISO 45001

02 ngày –3.000.000 VND

C5

Kỹ thuật đánh giá nâng cao

dành cho ĐÁNH GÍA VIÊN TRƯỞNG HỆ THỐNG ISO 45001

Chương trình dạy học dựa theo tài liệu Audit Guide của AFNOR CERTIFICATION

03 ngày – 6.000.000 VND

 

D1

Kỹ thuật đánh giá căn bản

dành cho Đánh Giá Viên Nội Bộ hệ thống quản lý QSE

03 ngày – 6.000.000 VND

D2

Kỹ thuật đánh giá nâng cao

dành cho Đánh Giá Viên Trưởng h thng qun lý QSE