Bạn muốn bắt đầu một nghề mới

Chúng tôi sẽ dẫn đường . . .

 

tổ chức THI và cấp CHỨNG NHẬN

QUALITY LEAD AUDITOR

Thí sinh tự do:  

–     Thành thạo Tiếng Anh (đọc, hiểu, viết)

–     Hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:20015 và ISO 19001:2018

–     Có kinh nghiệm đánh giá nội bộ, hợp chuẩn hoặc nhà cung cấp.

Thí sinh thi đậu sẽ được CấpBằng ICA Quality Lead Auditor

Lợi ích:

–        Hội đủ điều kiện hành nghề đánh gía viên độc lập (3rd Party Audit)

–        Ưu tiện gia nhập Auditor Pool của AFNOR CERTIFICATION hoạt động tại 60 nước

–        Năng lực đánh giá được thừa nhận bởi 36 Tổ Chức Chứng Nhận, Thành Viên của IQNET, hoạt động tại 150 quốc gia.

Phí chứng nhận lần đầu: 10.000.000 VND

ENVIRONMENT LEAD AUDITOR

Thí sinh tự do:  

–       Thành thạo Tiếng Anh (đọc, hiểu, viết)

–       Hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và ISO 19001:2018

–       Có kinh nghiệm đánh giá nội bộ, hợp chuẩn hoặc nhà cung cấp.

Thí sinh thi đậu sẽ được Cấp Bằng ICA Environment Lead Auditor

Lợi ích:

–        Hội đủ điều kiện hành nghề đánh gía viên độc lập (3rd Party Audit)

–        Ưu tiện gia nhập Auditor Pool của AFNOR CERTIFICATION hoạt động tại 60 nước

–        Năng lực đánh giá được thừa nhận bởi 36 Tổ Chức Chứng Nhận, Thành Viên của IQNET, hoạt động tại 150 quốc gia

Phí chứng nhận lần đầu: 10.000.000 VND

HEALTH & SAFETY LEAD AUDITOR

Thí sinh tự do:  

–     Thành thạo Tiếng Anh (đọc, hiểu, viết)

–     Hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và ISO 19001:2018

–     Có kinh nghiệm đánh giá nội bộ, hợp chuẩn hoặc nhà cung cấp.

Thí sinh thi đậu sẽ được Cấp Bằng ICA Health & Safety Lead Auditor

Lợi ích:

–     Hội đủ điều kiện hành nghề đánh gía viên độc lập (3rd Party Audit)

–     Ưu tiện gia nhập Auditor Pool của AFNOR CERTIFICATION hoạt động tại 60 nước

–     Năng lực đánh giá được thừa nhận bởi 36 Tổ Chức Chứng Nhận, Thành Viên của IQNET, hoạt động tại 150 quốc gia

Lệ phí chứng nhận lần đầu: 10.000.000 VND

QUALITY SAFETY ENVIRONMENT LEAD AUDITOR

Thí sinh tự do:

–        Thành thạo Tiếng Anh (đọc, hiểu, viết)

–        Hiểu rõ các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:201, ISO 45001:2018 và ISO 19001:2018

–        Có kinh nghiệm đánh giá nội bộ, hợp chuẩn hoặc nhà ung cấp.

Thí sinh thi đậu sẽ được Cấp Bằng ICA Quality Safety Environment Lead Auditor

Lợi ích:

–       Hội đủ điều kiện hành nghề đánh gía viên độc lập (3rd Party Audit)

–       Ưu tiện gia nhập Auditor Pool của AFNOR CERTIFICATION hoạt động tại 60 nước

–       Năng lực đánh giá được thừa nhận bởi 36 Tổ Chức Chứng Nhận, Thành Viên của IQNET, hoạt động tại 150 quốc gia

–       Có đơn giá ngày công hấp dẫn

Lệ phí chứng nhận lần đầu: 13.000.000 VND

ICA: Institut de Certification des Auditeur

         Viện Chứng Nhận Đánh Giá Viên